afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27 MEI 2015

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, L. VEREECKE en I. BAEYENS, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, S. VAN DER VENNET, T. WALBRECHT, M. VAN HOECKE, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd:   mevrouw:     V. DE LOOSE, lid
**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Aanduiding nieuwe afgevaardigde voor de gemeente LochristiIn navolging van het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 april 2015 van de gemeente Lochristi werd de Heer Steve Van der Vennet aangeduid als nieuwe bestuurder ter vervanging van Mevr. Patricia Van De Weghe.

 3. Terugbetaling van de inzamel- en transportkosten van de metalen – werkingsjaar 2013. In navolging van de erkenning voorwaarden van FOST PLUS, meer in het bijzonder het artikel 19 van de erkenningsvoorwaarden, dient deze laatste een vergoeding te betalen voor de metalen die voortkomen uit verwerkingsinstallaties van het afval, dit voor het werkingsjaar 2013. De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven van FOST PLUS en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 4. Kosten voor projectopvolging FOST PLUS – werkingsjaar 2014. De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 5. Bonussysteem voor vermeden kosten als PMD-residu lager is dan 20 % – werkingsjaar 2014. De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 6. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering IVM. Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 7. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene Vergadering van VERKO .Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 8. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van IVAGO .Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 9. Vennootschapsbelasting – stand van zaken. De leden nemen kennis van de stand van zaken omtrent de procedures in verband met de vennootschapsbelasting.

 10. Lastenboek voor transport van gemengd tuinafval naar verwerkingsplaats IVM – Eeklo. Het lastenboek voor transport in container en bulk van gemengd tuinafval van de recyclageparken van IDM naar de verwerkingsplaats IVM – Eeklo wordt goedgekeurd.

 11. Afrekening verbrandingsprijs IVAGO – vooruitzichten 2015 en vastleggen modaliteiten. De verschillende berekeningen worden voorgesteld aan de raad van bestuur en de afrekening met IVAGO wordt goedgekeurd. In dat kader wordt beslist om aan de gemeenten-vennoten de heffingsplicht te verleggen naar de gemeenten.

 12. Aanpassing arbeidsreglement – artikel 15 – loopbaanonderbreking. De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de aanpassing van artikel 15 van het arbeidsreglement goed, ter voorlegging aan het eerstvolgende syndicaal overleg ter goedkeuring.

 13. Papier en karton inzamelen in containers. Er wordt beslist de ophaling van papier en karton via containers niet te weerhouden.

 14. Aanpassing openingsuren en personeelsbezetting gezamenlijk gebruik recyclagepark Moerbeke – aanpassing arbeidsreglement. De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het nieuw uurrooster voor het personeel dat tewerkgesteld is op het recyclagepark te Moerbeke goed om opgenomen te worden in het arbeidsreglement. Deze wijziging zal tevens voorgelegd worden aan het eerstvolgende syndicaal overleg ter goedkeuring.

 15. Personeel De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen. 

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167