afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 JUNI 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, en, L. VEREECKE leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN,
G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN, A. STEVENS en M. VERBERCKMOES, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem

de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: mevrouw: V. DE LOOSE en I. BAEYENS, leden
**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Afrekening verbrandingsprijs IVAGO – vooruitzichten 2016.
  De afrekening 2015 met IVAGO wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
  De leden nemen kennis van de prognoses met betrekking tot de verbrandingsprijs 2016.

 3. Inzamelresultaten papier en karton.
  De directie krijgt de opdracht bij elke vaststelling van illegale inzameling van huishoudelijk afval een strafrechtelijk dossier te laten opstarten door een klachtneerlegging met burgerlijke partijstelling.
  De directie krijgt de opdracht om met alle betrokken politiezones overleg te plegen in verband met de bestrijding van de illegale inzamelingen

 4. Aanvraag KC De Cirkel – plaatsing van containers voor inzameling herbruikbare goederen.
  Toelating wordt verleend aan kringloopcentrum De Cirkel om als proef voor een periode van vier maanden één gesloten container op te stellen op het recyclagepark van Zelzate waarbij herbruikbare spullen zullen ingezameld worden.

 5. Lijst van de tarieven IDM.
  De nieuwe tarieven worden goedgekeurd, en zullen met ingang van 01 juni 2016 worden toegepast door alle diensten van IDM.

 6. Overname exploitatie recyclagepark Lokeren.
  Bij beslissing van CBS Lokeren werd akkoord gegeven dat de exploitatie van het recyclagepark, in al haar aspecten, wordt overgenomen door de diensten van IDM vanaf 01 januari 2017.
  De directie krijgt het mandaat alle modaliteiten met de bevoegde diensten van de stad Lokeren te bespreken. Het ontwerp van overeenkomst voor de exploitatie van het recyclagepark dient voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring.

 7. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van IVAGO .
  De Heer Raman Jean-Pierre wordt aangeduid als vertegenwoordiger van IDM op de statutaire Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van IVAGO op 29 juni 2016.

  De Heer Raman Jean-Pierre krijgt het mandaat de dagorde van zowel de Algemene als de Buitengewone Algemene vergadering goed te keuren en goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 2015 en bestemming van het resultaat alsmede aan de statutenwijziging.

 8. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene vergadering IVM.
  De Heer Penneman Piet wordt aangeduid als vertegenwoordiger van IDM op de Algemene Vergadering van IVM op 15 juni 2016.

  De Heer Penneman Piet, krijgt het mandaat de dagorde van de Algemene Vergadering goed te keuren en goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 2015 en bestemming van het resultaat.

 9. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Algemene Vergadering van VERKO .
  De Heer Van Doorslaer Jérôme wordt aangeduid als vertegenwoordiger van IDM op de Algemene Vergadering van VERKO op 14 juni 2016.

  De Heer Van Doorslaer Jérôme, krijgt het mandaat de dagorde goed te keuren en goedkeuring te hechten aan de jaarrekening 2015 en bestemming van het resultaat.

 10. Personeel
  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen werden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer 
 

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167