afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16 NOVEMBER 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE, L. VEREECKE,
de heren:     A. CLAES, P. POPPE, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN, A. STEVENS, I. BAEYENS en M. VERBERCKMOES, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer:       D. STRUBBE, secretaris
de heer:       D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd:   mevrouw:     N. VAN DER SYPT, lid
de heer:       C. RIZZO, lid
**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Aanduiding afgevaardigde Bijzondere Algemene Vergadering VERKO

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 3. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene vergadering van IVAGO

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 4. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene vergadering van IVM

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 5. Resultaat TAXUS-inzameling – werkingsjaar 2016.

  In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 23 oktober 2013 aangaande de bestemming van de opbrengst van de TAXUS-inzameling wordt de opbrengst geschonken aan een organisatie of instelling in ons werkingsgebied die zich inzet voor kankerbestrijding.
  Conform de beslissing wordt de aanduiding van deze organisatie gedelegeerd aan het bestuur van de gemeente Wachtebeke.

 6. Resultaten kippencampagne 2016

  Toelichting wordt gegeven omtrent de kippencampagne 2016.
 7. Responsabiliseringsbijdrage 2015 - afrekening

  De afrekening voor de responsabiliseringsbijdrage 2015 wordt besproken en de leden nemen hiervan kennis.

 8. Artikel 8 van de erkenning FOST PLUS – betaling voor het jaar 2015.

  De leden nemen kennis van de toegekende vergoeding voor het ingezamelde verpakkingsafval in het kader van artikel 8 van de erkenning FOST PLUS voor het werkingsjaar 2015.
  Het betreft de vergoeding van verpakkingsstromen die aangegeven werden door IDM voor een totaal van 205,59 ton.

 9. Lastenboek KGA-verwerking

  Lastenboek voor de ophaling en verwerking van KGA op de recyclageparken van IDM werkingsgebied wordt goedgekeurd.
  Het betreft een open aanbesteding.


 10. Overeenkomst tussen de stad Lokeren en IDM voor exploitatie van het recyclagepark van Lokeren door de diensten van IDM.

  Het ontwerp van overeenkomst tussen de stad Lokeren en IDM voor de exploitatie van het recyclagepark van Lokeren door de diensten van IDM wordt goedgekeurd.

 11. Aanpassing arbeidsreglement – arbeidsuren recyclagepark Lokeren.

  Toelichting wordt gegeven omtrent de wijzigingen in het arbeidsreglement van IDM.
  Het ontwerp van arbeidsreglement wordt goedgekeurd.

 12. Opvolging werken Moortelstraat.

  Stand van zaken wordt gegeven ter zitting.

 13. Gunning verwerking bloempotten en plantentrays.

  De opdracht wordt gegund aan de firma Van Gansewinkel en de samenwerking met IVM dienaangaande wordt goedgekeurd.


 14. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167