afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 19 maart 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw:    N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, L. VEREECKE en P. VAN DE WEGHE,
leden de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE en A. STEVENS, leden S. HARROUCH,
raadgevende stem: de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: mevrouw: V. DE LOOSE, lid
de heer:       M. VERBERCKMOES, lid
*********************

  1. Goedkeuring vorig verslag.

  2. Wettelijke verplichtingen bestuurders in het kader van de wetgeving inzake de mandatenlijsten en vermogensaangiften . De wettelijke verplichtingen voor het overmaken van mandatenlijsten en vermogensaangiften worden in herinnering gebracht. De uiterste datum van aangifte is 31 maart 2014.

  3. Evolutie RSZ-bijdragen statutair personeel – evolutie responsabiliseringsbijdrage – statutair of contractueel personeel. De evolutie van de RSZ-bijdragen, in het bijzonder de responsabiliseringsbijdrage werd ter zitting besproken. In dat kader werd het benoemingsbeleid behandeld.

  4. Vennootschapsparticipatie IVAGO. De vennootschapsparticipatie IVAGO en de juridische gevolgen werden besproken.

  5. Aanpassing huishoudelijk reglement recyclagepark Zelzate. Na aanpassingen van de weegbruggen en registratiesysteem op het recyclagepark Zelzate werden de modaliteiten voor het huishoudelijk reglement vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Na goedkeuring door het gemeentebestuur Zelzate in het College van Burgemeester en Schepenen zal er voor verdere verspreiding worden gezorgd door IDM.

  6. Jaarrekening 2013. De jaarrekening 2013 en de documenten terzake werden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring. Er werd beslist om de jaarrekening ongewijzigd voor te leggen aan de Algemene Vergadering die voorzien is op 23 mei 2014.

  7. Personeel De verschillende personeelsaangelegenheden werden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167