afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 2 SEPTEMBER 2015

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

************************** 
Waren aanwezig/ de heer/ P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw/ N. VAN DER SYPT, K. BAECK? V. DE LOOSE en I. BAEYENS, leden
de heren/ A. CLAES, P. POPPE, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES? G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER? S. VAN DER VENNET, T. WALBRECHT en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer:       D. STRUBBE, secretaris
de heer:       D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd/ mevrouw: L. VEREECKE, lid
de heren: C. RIZZO en L. VERSTRAETEN, leden
Afwezig: de heer: M. VAN HOECKE, lid
**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Begroting 2016 en communicatieplan 2016.

  Volgende documenten worden aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 ter goedkeuring.

  • de toelichting
  • de exploitatierekening 2016 met verdeling per vennoot
  • de detailrekening van de verschillende uitgaven
  • de detailrekening van de opbrengsten
  • het investeringsplan
  • begroting milieudienst (gemeente Moerbeke en Wachtebeke)
  • communicatieplan 2016

 3. Beleidsplan 2016.

  Het ontwerp van beleidsplan 2016 wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 ter goedkeuring.

 4. Afrekening andere verpakkingen in kader van artikel 8 – erkenningsvoorwaarden FOST PLUS – werkingsjaar 2014.

  De leden nemen kennis van de toegekende vergoeding voor het ingezamelde verpakkingsafval in het kader van artikel 8 van de erkenning FOST PLUS voor het werkingsjaar 2014. Het betreft de vergoeding van verpakkingsstromen die aangegeven werden door IDM voor een totaal van 191,142 ton.

 5. Ontwerp statutenwijziging – betreffende artikel 41 van de statuten.

  Het ontwerp van statutenwijziging zoals opgenomen in artikel 41 die bij de dagorde werd overgemaakt, wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 ter goedkeuring

 6. Voorstel tot gunning opdracht “Transport in containers en in bulk van gemengd tuinafval van recyclageparken IDM” .

 7. De opdracht tot uitvoeren van ‘Transport in container en in bulk van gemengd tuinafval van recyclageparken IDM’ wordt gegund aan de firma RC TRANSPORT BVBA.

 8. Steun aan evenementen :

  Het nieuw tarievenplan voor de steun aan evenementen zoals werd overgemaakt bij de dagorde wordt goedgekeurd. Het is de bedoeling deze nieuwe tarieven te hanteren met ingang van 1 januari 2016. De nodige aanpassingen zullen worden aangebracht voor de afhandeling van de aanvragen in het e-loket van de website van IDM.

 9. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167