afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 21 DECEMBER 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE, L. VEREECKE, N. VAN DER SYPT
de heren: A. CLAES, P. POPPE, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, C. RIZZO? L. VERSTRAETEN, A. STEVENS, I. BAEYENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd:   de heren:     S. VAN DER VENNET en M. VERBERCKMOES, leden

**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Principebeslissing aankoop stationaire persen en containers - goedkeuring lastenboek.

  Het dossier voor de aankoop van stationaire persen en containers wordt goedgekeurd ter voorlegging aan OVAM voor subsidieaanvraag.

 3. Wijziging modaliteiten groepsverzekeringsovereenkomst.

  Bij beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 10 december 2008 werd unaniem beslist om de opdracht voor het afsluiten van een groepsverzekering voor de contractuele personeelsleden gegund aan DEXIA verzekeringen(nu BELFIUS Insurance NV) – Livingstonelaan 6 – 1000 BRUSSEL.
  De nieuwe voorwaarden zoals geformuleerd in het schrijven van BELFIUS Insurance van 5 december 2016 worden aanvaard met ingang van 1/1/2017 en de overeenkomst wordt verder gezet.

 4. Verwerking van houtafval _ gunning van de opdracht.

  De gunning van de opdracht voor de verwerking van het ingezamelde houtafval op de recyclageparken van het werkingsgebied van IDM, wordt aanvaard en bekrachtigd.

 5. Verwerking GFT-afval – stand van zaken dossier.

  De voorzitter krijgt het mandaat om de besprekingen aangaande een vennootschapsparticipatie tussen IDM en IVVO aan te vatten.

 6. Gunning KGA-verwerking.

  De opdracht voor ophaling en verwerking van KGA, ingezameld op de recyclageparken wordt voor de percelen 1,2 en 5 respectievelijk de ophaling en verwerking van zuren en basen, accu’s en overig KGA gegund aan de firma Van Heede Environmental Services BVBA.

 7. Inzameling huishoudelijk afval via scholen/verenigingen

  De verdere behandeling van dit punt omtrent de illegale inzamelingen wordt verschoven naar een volgende vergadering.

 8. Inzameling van textiel in de gemeente Zelzate.

  Het lastenboek voor de inzameling van textiel via containers in de gemeente Zelzate wordt goedgekeurd en de directie krijgt de opdracht over te gaan tot publicatie van de opdracht.

 9. Aanpassing tarievenlijst evenementen.

  Het nieuw tarievenplan voor evenementen wordt goedgekeurd met ingang van 01 januari 2017.

 10. Opvolging werken Moortelstraat.

  Stand van zaken wordt gegeven ter zitting.

 11. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167