afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 22 NOVEMBER 2017

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).**********************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE, N. VAN DER SYPT, L. VEREECKE en I. BAEYENS
de heren: G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, C. RIZZO, M. VERBERCKMOES, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, P. POPPE, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
de heer: S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd: de heren: J.P. RAMAN en A. CLAES, leden
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Aanduiding afgevaardige Bijzondere Algemene Vergadering VERKO.
  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 3. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering van IVAGO – om 16.30 uur – behandeling begroting 2018.
  Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger en vastlegging mandaat.

 4. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering van IVAGO – om 16.45 uur – statutenwijziging.
  Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger en vastlegging mandaat.

 5. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering van IVM
  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.
 6. Samenwerkingsovereenkomst Recupel, IVM en IVAGO
  De ontwerpen van overeenkomst met RECUPEL, IVAGO en IVM i.v.m. de samenwerking betreffende de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden goedgekeurd. 

 7. Gunning verwerking en transport diverse afvalstromen recyclageparken.
  - Verlenging van de overeenkomst met BLC group voor de verwerking van steenpuin en roofing
     wordt goedgekeurd
  - Verlenging van de samenwerking met Renewi (Van Gansewinkel) voor de verwerking van harde kunststoffen
     wordt goedgekeurd
  - Gunning aan de firma Saint-Gobain voor het transport, huur van de containers en verwerking van gips
     (Gyproc) wordt goedgekeurd
  - Verlenging van de samenwerking met Vanheede voor de verwerking van eterniet (asbesthoudend afval)
     wordt goedgekeurd

 8. Personeel
  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld en de nodige beslissingen worden genomen.Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167