afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JANUARI 2017

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE, L. VEREECKE, N. VAN DER SYPT en I. BAEYENS
de heren: A. CLAES, P. POPPE, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
De heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd:   de heren:     C. RIZZO, J.P. RAMAN en M. VERBERCKMOES, leden

**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Afvalinzameling door scholen en verenigingen.

  Er wordt beslist een algemeen verbod op te leggen aan de scholen en verenigingen voor de organisatie van een inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

  Bij vaststelling overtreding zal IDM steeds een politionele aangifte doen van illegale inzameling met burgerlijke partijstelling.

 3. Goedkeuring bestek raamovereenkomst aankoop vuilnisophaalwagens

  Het lastenboek voor de raamovereenkomst voor de aankoop van vuilnisophaalwagens
  wordt goedgekeurd.


 4. Tussenkomst IDM in procedure Raad van State van COBEREC/VVSG-INTERAFVAL/OVAM.

  IDM sluit zich aan bij alle andere intercommunales als tussenkomende partij in de procedure Raad van State.

 5. Wettelijke verplichtingen IDM als institutionele informatieverstrekker en de wettelijke verplichtingen van de raadsleden.

  De wettelijke verplichtingen voor het overmaken van mandatenlijsten en vermogensaangiften worden toegelicht.

 6. Stand van zaken werken Moortelstraat

  Stand van zaken wordt gegeven ter zitting.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167