afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 OKTOBER 2017

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).**********************
Waren aanwezig:   de heer:       P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE, N. VAN DER SYPT en I. BAEYENS
de heren: A. CLAES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, C. RIZZO, M. VERBERCKMOES, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, P. POPPE, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
de heer: S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
mevrouw: k. GODEFROID, beleidsmedewerker
Verontschuldigd: Mevrouw: L. VEREECKE, lid
de heer: J.P. RAMAN, lid
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Hospitalisatieverzekering personeel IDM.

  De polis hospitalisatieverzekering wordt gegund aan Ethias voor een periode van drie jaar met ingang van 1 januari 2018.

 3. Beleid acceptatie asbesthoudend afval op de recyclageparken.
  Actieplan n.a.v. inspectiebezoek van FOD WASO.

  Het ontwerp van actieplan wordt goedgekeurd.  Het asbesthoudend afval wordt voorlopig verder aanvaard op de recyclageparken uitgebaat door IDM.

 4. Afrekening responsabiliseringsbijdrage 2016 – te betalen tegen 31 december 2017.

  De afrekening voor de responsabiliseringsbijdrage 2016 wordt besproken en de leden nemen hiervan kennis.
 5. Terugbetaling van de inzamel- en transportkosten van de metalen – werkingsjaar 2015.

  De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven van FOST PLUS en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 6. Dossier GFT-verwerking.

  De bestaande vennootschapsparticipatie met VERKO voor de GFT-verwerking wordt verlengd voor een periode van 18 jaar ingaande op 9 november 2019 onder voorwaarde van de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2017.

 7. Exploitatie recyclagepark Moortelstraat – bepaling tarieven.

  De tarieven voor de aanvoer van de fracties op het recyclagepark Moortelstraat worden vastgelegd voor de inwoners van de gemeenten-vennoten.

 8. Goedkeuring bestek raamovereenkomst aankoop weeg- en identificatieapparatuur.

  Het lastenboek voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van een weeg- en identificatiesysteem wordt goedgekeurd.

 9. Verslag Hoog Overlegcomité d.d. 06 oktober 2017.

  De leden nemen kennis van de toelichting aangaande de inhoud van het verslag van het laatste overleg d.d. 06 oktober 2017.

 10. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld en de nodige beslissingen worden genomen.

 11. Varia


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167