afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 SEPTEMBER 2013

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig:
de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, M. VAN HOECKE, P. POPPE, J.P. RAMAN,
L. VERSTRAETEN, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT, M. FRUYTIER en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: mevrouw: I. BAEYENS, V. DE LOOSE en L. VEREECKE, leden de heer: G. DE LANDTSHEER en M. VERBERCKMOES, leden
*********************
1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Overeenkomst exploitatie recyclagepark Wachtebeke.

De bestaande overeenkomst met de gemeente Wachtebeke voor de exploitatie van het recyclagepark vervalt op 31 december 2013. Teneinde de continuïteit te verzekeren wordt voorgesteld een nieuw contract af te sluiten. Er wordt beslist de overeenkomst goed te keuren en de voorzitter en de ondervoorzitter krijgen het mandaat de overeenkomst te ondertekenen.

3. Uitrusting recyclagepark Zelzate.

De opdracht tot uitvoeren van de installatie van twee weegbruggen en de uitbreiding van de bestaande hard- en software op het recyclagepark te Zelzate wordt goedgekeurd om voorgelegd te worden aan de gemeente Zelzate ter definitieve goedkeuring.

4. Uitvoering artikel 14 Overeenkomst FOST PLUS en IDM.

De leden nemen kennis van de bijkomende vergoeding voor de glasinzameling, conform de inhoud van artikel 14 van de overeenkomst met FOST PLUS en IDM.

Het betreft de vergoeding van 12.069,90 EUR excl. BTW die mag worden gefactureerd aan FOST PLUS na aanvaarding van de verantwoordingsnota.

5. Vergoeding “huisfotograaf”‘

Toelichting wordt gegeven omtrent opdrachten aan derden voor het opmaken van foto‘s voor onze verschillende communicatiecampagnes, waarbij beroep werd gedaan op een vrijwilliger. Om deze op een officiële manier te vergoeden als vrijwilliger werd een vergoeding voorzien. Er wordt beslist om dit punt te verdagen naar de volgende zitting in oktober en te onderzoeken of IDM wel wettelijk met vrijwilligers mag werken.

6. Afrekening responsabiliseringsbijdrage 2012

Afschrift van het schrijven van RSZPPO betreffende de responsabiliseringsbijdrage werd besproken. IDM wordt daarbij uitgenodigd de responsabiliseringsbijdrage voor het voorgaande kalenderjaar ten bedrage van 124.556,91 EUR te betalen vóór 31 december 2013. De leden nemen hiervan kennis.

7. Toelichting lopende communicatie-campagnes

Toelichting over de lopende campagnes van de communicatie werden besproken en goedgekeurd. De toelichting van de globale campagne wordt op de volgende zitting verder besproken. De leden nemen hiervan kennis.

8. Repaircafé

Toelichting wordt gegeven omtrent het concept repair café. De leden nemen hiervan kennis.

9. Personeel

De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167