afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27 JANUARI 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig/ de heer/ P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw/ N. VAN DER SYPT, K. BAECK, L. VEREECKE, I. BAEYENS en V. DE LOOSE, leden
de heren/ A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur

**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Toelichting syndicaal overleg d.d. 12 januari 2016.

  Het mandaat voor de afsluiting van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd voor de duur van 01 april 2016 tot 30 juni 2019.

 3. Aanpassing familiaal verlof – artikel 15 – aanpassing arbeidsreglement.

  De leden van de Raad van Bestuur keuren de wijziging van artikel 15 in verband met de aanpassing van het familiaal verlof goed om op opgenomen te worden het arbeidsreglement.

 4. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering VERKO.

  Het mandaat voor de Buitengewone Algemene Vergadering van VERKO wordt vastgelegd.

 5. Wettelijke verplichtingen IDM als institutionele informatieverstrekker en de wettelijke verplichtingen van de raadsleden.

  De wettelijke verplichtingen voor het overmaken van mandatenlijsten en vermogensaangiften worden toegelicht.

 6. Beleidsplan inzake de inzameling van bedrijfsafval afkomstig van publieke en semi-publieke afvalstoffenproducenten.

  Het beleidsplan inzake de inzameling van bedrijfsafval afkomstig van publieke en semi-publieke afvalstoffenproducenten wordt goedgekeurd.

 7. Bepaling standpunt aangaande einde onroerende leasingcontracten.

  Er wordt beslist de aankoopoptie voor leasingcontract E/8374 te lichten op de vervaldatum van het contract.
  De akte wordt verleden bij notarissen Van Duffel- De Groote te Lochristi-Zaffelare op 03 maart 2016, en de voorzitter en ondervoorzitter krijgen de nodige machtiging.

 8. Beleid plaatsing en opvolging afvalcontainers voor collectiviteiten.

  Het ontwerp beleidsplan voor plaatsing en opvolging van afvalcontainers voor collectiviteiten wordt besproken.

 9. Verwerking van houtafval.

  De problematiek omtrent de verwerkingsprijs van houtafval met de firma Van Gansewinkel wordt besproken en de nodige mandaten worden vastgelegd.

 10. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167