afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27 SEPTEMBER 2017

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).**********************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, L. VEREECKE, N. VAN DER SYPT en I. BAEYENS
de heren: A. CLAES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, C. RIZZO, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, P. POPPE, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd: Mevrouw: V. DE LOOSE, lid
de heer: S. HARROUCH, raadgevende stem                    
*********************

 1.   Goedkeuring vorig verslag.

 2.   Begroting 2018 en communicatieplan 2018.

  Volgende documenten worden aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2017 ter goedkeuring.

  - de toelichting
  - de exploitatierekening 2018 met de verdeling per vennoot
  - de detailrekening van de verschillende uitgaven
  - de detailrekening van de opbrengsten
  - het investeringsplan
  - milieudienst (gemeente Moerbeke en Wachtebeke)
  - communicatieplan 201

 3. Beleidsplan 2018.

  Het ontwerp van beleidsplan 2018 wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van december 2018 ter goedkeuring.

 4. Artikel 8 van de erkenning FOST PLUS – betaling voor het jaar 2016.

  De leden nemen kennis van de toegekende vergoeding voor het ingezamelde verpakkingsafval in het kader van artikel 8 van de erkenning FOST PLUS voor het werkingsjaar 2016.

 5. Kosten voor projectopvolging FOST PLUS- werkingsjaar 2016.

  De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 6. Gunning opdracht levering van PMD-zakken

  Het verslag van nazicht voor de levering van PMD-zakken en voorstel tot gunning worden goedgekeurd.
  De opdracht wordt gegund aan de firma Dimensio Verpakkingen BV.

 7. Gunning opdracht voor afsluiting raamovereenkomst voor de levering van stationaire persen met afzetcontainers voor de IDM-recyclageparken.

  Het verslag van nazicht en voorstel tot gunning voor afsluiting raamovereenkomst voor de levering van stationaire persen met afzetcontainers voor de IDM-recyclageparken worden goedgekeurd.
  De opdracht wordt gegund aan de firma AJK NV.

 8. Aanmoedigingspremie PMD-residu 2016.

  De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 9. Ontwerp van hitteplan.

  Het ontwerp van hitteplan wordt goedgekeurd

 10. Aanpassing arbeidsreglement.

  Toelichting wordt gegeven omtrent de wijzigingen in het arbeidsreglement van IDM.  De wijziging met betrekking tot het uurrooster van de parkwachters op het recyclagepark te Zele wordt goedgekeurd.

 11. Verslag Hoog Overlegcomité d.d. 19 mei 2017.

  De leden nemen kennis van de toelichting aangaande de inhoud van het verslag van het laatste overleg d.d. 19 mei 2017.

 12. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en een informatie-veiligheidsconsulent wordt aangesteld.

 13. Varia

  Het addendum bij de “Overeenkomst voor de overslag van PMD afkomstig van de huis- aan huis ophaling en containerparken van IDM” wordt goedgekeurd.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167