afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JANUARI 2015

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, L. VEREECKE en V. DE LOOSE,
leden de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE en A. STEVENS, S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw: I. BAEYENS en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: T. WALBRECHT en L. VERSTRAETEN, leden
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Inzameling van textiel. Bestek voor “Inzameling van textiel via straatcontainers in IDM werkingsgebied” wordt goedgekeurd. Het betreft een open offerteaanvraag.

 3. Aanpassing uurroosters personeel recyclagepark Zelzate – aanpassing arbeidsreglement. De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het nieuw uurrooster voor het personeel dat tewerkgesteld is op het recyclagepark te Zelzate goed om opgenomen te worden in het arbeidsreglement na goedkeuring in het Hoog Overlegcomité op 06 februari 2015.

 4. Aanpassing arbeidsreglement aan nieuwe wetgeving met betrekking tot psychosociale risico’s. De leden van de Raad van Bestuur keuren de wijziging van artikel 45 in verband met de nieuwe wetgeving met betrekking tot psychosociale risico’s goed om opgenomen te worden in het arbeidsreglement na goedkeuring in het Hoog Overlegcomité op 06 februari 2015.

 5. Gunning opdracht aankoop bakwagen. In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 15 oktober 2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes en het evaluatieverslag omtrent de aankoop van een vrachtwagen voor transport van AEEA toegelicht. De opdracht wordt gegund aan de firma NV Garage van Den Keybus te Belsele.

 6. Afsprakennota IVM voor de ophaling van grofvuil. In navolging van de kruisparticipatie die afgesloten werd met IVM wordt de afsprakennota omtrent de uitvoering van de grofvuilophaling goedgekeurd.
   
 7. Procedure wintertoestanden – winterplan . Het ontwerp van winterplan wordt goedgekeurd.

 8. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering VERKO van 26 maart 2015. Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 9. Wettelijke verplichtingen IDM als institutionele informatieverstrekker en de wettelijke verplichtingen van de raadsleden. De wettelijke verplichtingen voor het overmaken van mandatenlijsten en vermogensaangiften werden besproken.

 10. Aankoop mobiele “milieustraat”.
  De procedure voor de prospectie en aankoop van een mobiele milieustraat wordt goedgekeurd.
   
 11. Personeel De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen werden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167