afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 MAART 2017

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE, L. VEREECKE, N. VAN DER SYPT en I. BAEYENS
de heren: A. CLAES, P. POPPE, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER,  C. RIZZO, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, J.P. RAMAN en M. VERBERCKMOES, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd:   mevrouw::    V. DE LOOSE, lid 
**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Jaarrekening 2016.

  De jaarrekening 2016 en de documenten terzake worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur ter voorlegging aan de Algemene Vergadering op 02 juni 2017.

 3. Wijziging arbeidsreglement – uurrooster RP LOKEREN

  Het nieuwe uurrooster voor het recyclagepark Lokeren wordt goedgekeurd.

 4. Standpunt aangaande uitbreiding van de P-fractie in PMD.

  Er wordt principieel beslist om in het IDM werkingsgebied vanaf 1 januari 2019 de inzameling van P+MD op te starten volgens het systeem van paarse zakken zoals actueel getest wordt in Aalter.

 5. Gunning inzameling textiel gemeente Zelzate.

  De opdracht tot inzameling textiel in de gemeente Zelzate wordt gegund aan de firma VICT BVBA

 6. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.
  Het verslag van het Hoog Overlegcomité van 10 maart 2017 wordt besproken.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167