afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 4 NOVEMBER 2015

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

*****************************
Waren aanwezig:
de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, V. DE LOOSE, L. VEREECKE en I. BAEYENS,
leden de heren: A. CLAES, P. POPPE, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, S. VAN DER VENNET, T. WALBRECHT, M. VAN HOECKE C. RIZZO, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS,
leden S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer:       D. STRUBBE, secretaris
******************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat Bijzondere Algemene Vergadering VERKO

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat

 3. Aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat Buitengewone Algemene vergadering van IVAGO

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 4. Aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat Buitengewone Algemene vergadering van IVM

  Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.

 5. Resultaat TAXUS-inzameling – werkingsjaar 2015.

  In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 23 oktober 2012 aangaande de bestemming van de opbrengst van de TAXUS-inzameling wordt de opbrengst geschonken aan een organisatie of instelling die zich inzet voor kankerbestrijding. Conform de beslissing wordt de aanduiding van deze organisatie gedelegeerd aan het bestuur van de gemeente Moerbeke.

 6. Aankoop compostvaten.

  Het dossier voor de aankoop van 1200 compostvaten wordt goedgekeurd ter voorlegging aan OVAM voor subsidieaanvraag.

 7. Stand van zaken aanvraag ruling.

  In navolging van het aangetekend schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën d.d. 28 oktober 2015 werd gesteld dat IDM vanaf boekjaar 2015 aan de rechtspersonenbelasting onderworpen wordt en dus niet aan de vennootschapsbelasting.

 8. Ondergrondse inzameling van hol glas.

  IDM sluit zich aan bij de aanbesteding die georganiseerd wordt door FOST PLUS voor de ondergrondse containers voor inzameling van glas op het werkingsgebied IDM. De helft van de investeringskost zal gedragen worden door IDM indien elke gemeente-vennoot één locatie heeft weerhouden voor de plaatsing ervan.

 9. Overeenkomst met IVM aangaande de verwerking van het gemengd tuinafval.

  De afsprakennota met IVM voor de verwerking van het gemengd tuinafval met ingang van 01 januari 2016 wordt goedgekeurd.

 10. Responsabiliseringsbijdrage 2014 – afrekenening.

  De afrekening voor de responsabiliseringsbijdrage 2014 wordt besproken en de leden nemen hiervan kennis.

 11. Mededeling aan de Raad van Bestuur

  Volgende punten werden toegelicht ter zitting:
  * Inzameling van asbesthoudend materiaal op de recyclageparken
  * Plaatsing van extra glasbollen tijdens de periode van de eindejaar periode
  * Stand van zaken werken op de recyclageparken
  * Stand van zaken aangaande het proefproject voor de inzameling van restafval via ondergrondse containers
  * Stand van zaken site Moortelstraat

 12. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167