afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 6 APRIL 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS en V. DE LOOSE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw: L. VEREECKE, lid - de heer: M. VERBERCKMOES, lid
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Jaarrekening 2015.
  De jaarrekening 2015 en de documenten terzake worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur ter voorlegging aan de Algemene Vergadering op 27 mei 2016.

 3. Gunning opdracht levering brandstoffen voertuigenpark.
  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur van 23 december 2015 wordt het verslag van nazicht met voorstel van gunning voor de levering van de brandstoffen voor het voertuigenpark, goedgekeurd. De opdracht wordt gegund aan de firma KUWAIT Petroleum Belgium NV -Brusselstraat 59/1 te Antwerpen.

 4. Gunning opdracht levering compostvaten.
  In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 04 november 2015, wordt het verslag van nazicht met voorstel tot gunning voor de aankoop van 1200 compostvaten, goedgekeurd. De opdracht wordt gegund aan de firma PLASTIC OMNIUM, Ring Oost 14 te 9400 Ninove, onder voorbehoud van goedkeuring door OVAM.

 5. Wijzigingen arbeidsreglement ten gevolge bepalingen CAO 2016-2019.
  De leden van de Raad van Bestuur keuren de wijzigingen van het arbeidsreglement goed.

 6. Stand van zaken werken Moortelstraat.
  Stand van zaken werd gegeven ter zitting.

 7. Personeel
  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer 

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167