afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 7 SEPTEMBER 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, V. DE LOOSE,
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET, L. VERSTRAETEN, A. STEVENS, I. BAEYENS en M. VERBERCKMOES, leden
de heer:       D. STRUBBE, secretaris
de heer:       D. VERBRUGGE, adj directeur
Verontschuldigd: mevrouw: L. VEREECKE, lid
de heer: S. HARROUCH, raadgevende stem
**************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Begroting 2017 en communicatieplan 2017.

  Volgende documenten worden aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van december 2016 ter goedkeuring.

  - de toelichting
  - de exploitatierekening 2017 met verdeling per vennoot.
  - de detailrekening van de verschillende uitgaven.
  - de detailrekening van de opbrengsten.
  - het investeringsplan
  - milieudienst (gemeente Moerbeke en Wachtebeke).
  - communicatieplan 2017

 3. Beleidsplan 2017.

  Het ontwerp van beleidsplan 2017 wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van december 2017 ter goedkeuring.

 4. Terugbetaling van de inzamel- en transportkosten van de metalen – werkingsjaar 2014.

  In navolging van de erkenning van FOST PLUS, meer in het bijzonder het artikel 19 van de erkenningsvoorwaarden, dient FOST PLUS de IGS te vergoeden voor de metalen verpakkingen voortkomend uit de verwerkingsinstallatie van het restafval, dit voor het werkingsjaar 2014.

  De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven van FOST PLUS en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 5. Kosten voor projectopvolging FOST PLUS – werkingsjaar 2015.

  De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 6. Bonussysteem voor vermeden kosten als PMD-residu lager is dan 20 % – werkingsjaar 2015.

  De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

 7. Cabinezorgplan hoogspanningscabine – site Zelebaan

  De renovatie van de hoogspanningscabine met installatie van een aangepaste nieuwe transformator van 100 KVA wordt toegewezen aan EANDIS.

 8. Opvolging werken Moortelstraat.

  Stand van zaken wordt gegeven ter zitting.

 9. Verwerking houtafval – aansluiting bij algemene offertevraag van IVM.

  Akkoord wordt gegeven tot toetreding van IDM tot de opdrachtencentrale IVM voor de opdracht van verwerking houtafval.

 10. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167