afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 08 MEI 2013

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


***************************************************************************************
Waren aanwezig: 
de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE en L. VEREECKE, leden
de heren: A. CLAES, R. C. RIZZO, M. VAN HOECKE, P. POPPE, L. VERSTRAETEN,
M. VERBERCKMOES, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT, M. FRUYTIER,
G. DE LANDTSHEER en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: mevrouw: P VAN DE WEGHE, lid
***************************************************************************************

1. Goedkeuring vorig verslag.


2. Toepassing verkeersbelasting en eurovignet op voertuigen IDM

De regionalisatie van de inning van de verkeersbelasting en eurovignet (vanaf 1 januari 2011) heeft financieel nadelige gevolgen voor intercommunales en gemeenten.

Waar voor het wagenpark intercommunales voorheen, zowel inzake verkeersbelasting als inzake Eurovignet, van een vrijstelling konden genieten toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën blijkt de Vlaamse belastingdienst deze vrijstelling niet meer te verlenen.

De budgettaire impact voor IDM bedraagt voor 2013 in totaal 29.000 EUR., bedrag dat niet voorzien werd in de begroting 2013.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis en beslist dat deze kost vanaf de begroting 2014 dient voorzien te worden.

3. Financiële analyse cijfers 2012 – vergelijking met boekjaar 2011.

De financiële cijfers 2012 en de vergelijking met het boekjaar 2011 worden besproken en goedgekeurd.

4. Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking.

Samenvatting wordt gegeven op basis van de omzendbrief met referentie BB 2013/5 van 19 april 2013. Het gaat voornamelijk over wijzigingen in het algemeen bestuurlijk toezicht op de opdrachthoudende verenigingen, die evenwel een statutenwijziging noodzaken.

De overige wijzigingen betreffen de procedure van aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering, het elektronisch ter beschikking stellen van de notulen, de rapporteringsplicht en de verplichting van publicatie op de website van beknopte lijsten omtrent de notulen van de Raad van Bestuur.

De leden nemen hiervan kennis en er wordt beslist de procedure statutenwijziging aan te vatten, alsmede krijgt de directie de opdracht alle nodige administratieve aanpassingen door te voeren teneinde te werken conform de inhoud van de omzendbrief.

5. Berekeningen RSZPPO – responsabiliseringsbijdrage.

Met een schrijven van 29 maart 2013, heeft RSZPPO een nieuwe raming van de responsabiliseringsbijdrage voor 2012, te betalen in 2013, en een raming voor 2013, te betalen in 2014, overgemaakt. Deze ramingen bedragen respectievelijk 151.859 EUR en 163.448 EUR.

Het bedrag voor 2012 wijkt in zeer grote mate af van de eerste prognose die overgemaakt werd in 2011 (schrijven RSZPPO van 25 november 2011) waarin een bedrag werd hernomen van 78.555 EUR. Dit laatste bedrag was dan ook opgenomen in de begroting 2013 en de nieuwe prognose heeft aldus een groot impact op het werkingsbudget 2013.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis maar stelt dat dient aangedrongen te worden bij de bevoegde diensten teneinde correcte prognoses te ontvangen daar het anders onmogelijk is om een correcte financiële planning op lange termijn op te maken.

6. Afrekening verbrandingsprijs IVAGO.

De verschillende berekeningen worden voorgesteld aan de raad van bestuur die de afrekening met IVAGO goedkeurt. Er wordt beslist dat de directie een financiële verrekening door te voeren aangaande de verwerking van het grofvuil dat aanvaard werd op de recyclageparken.

7. Definitieve afrekening subsidiedossier aankoop 11 beladingssystemen.

De eindafrekening betreffende subsidiedossier voor de aankoop van elf beladingssystemen voor het ophalen van rolcontainers wordt goedgekeurd.

8. Bepaling definitief verhoudingsgetal BTW voor het werkingsjaar 2013 – verrekening 2012.

De berekeningen aangaande het BTW-verhoudingsgetal worden toegelicht ter zitting en goedgekeurd.

9. Aanduiding afgevaardigde Gewone Algemene Vergadering VERKO.

Een afgevaardigde met vastlegging mandaat wordt aangeduid.

10. Aanduiding afgevaardigde Gewone Algemene Vergadering IVAGO.

Een afgevaardigde met vastlegging mandaat wordt aangeduid.


11. Bonussysteem voor vermeden kosten – vergoeding door FOST PLUS.

De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

12. Kosten voor projectopvolging 2012 – schrijven FOST PLUS.

De leden nemen kennis van de inhoud van het schrijven terzake en de eindafrekening wordt goedgekeurd.

13. Personeel

De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167