afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 15 OKTOBER 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: De heer P. PENNEMAN, voorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, L. VEREECKE 
en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, J.P. RAMAN, P. POPPE, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, M. VAN HOECKE,M. VERBERCKMOES, G. DE LANDTSHEER, en A. STEVENS, leden
de heer S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer D. STRUBBE, secretaris
de heer D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw V. DE LOOSE, lid, de heer J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter en de heer M. FRUYTIER, lid
***************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Gunning verwerking en transport diverse afvalstromen recyclageparken.

  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 25 juni 2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes en het evaluatieverslag omtrent ’afhaling en verwerking van diverse afvalfracties afkomstig van recyclageparken’ toegelicht.

  De verschillende percelen worden gegund.

 3. Gunning verwerking en afhaling frituuroliën en -vetten.

  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 25 juni 2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes toegelicht.

  De opdracht tot afhaling en verwerking van frituuroliën en – vetten wordt gegund aan de firma ATRAVET BVBA te Lokeren.


 4. Lastenboek aankoop bakwagen.

  Lastenboek voor aankoop bakwagen wordt goedgekeurd.

  Het betreft een open offerteaanvraag.
    
 5. Beslissing RSZPPO aangaande de bijdrage voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden.

  Afschrift van het schrijven van de RSZPPO betreffende de basisbijdragevoeten voor het gesolidariseerd pensioenfonds worden besproken.

  De leden nemen hiervan kennis.

 6. Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2014 tot en met 2020

  Afschrift van het schrijven van de RSZPPO omtrent de simulatie van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2014 tot en met 2020 wordt toegelicht.

  De leden nemen hiervan kennis.

 7. Afrekening responsabiliseringsbijdrage 2013.

  De inhoud van het schrijven van de RSZPPO met de afrekening voor de responsabiliseringsbijdrage 2013 wordt besproken en de leden nemen hiervan kennis.

 8. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering VERKO.

  Vertegenwoordiger wordt aangeduid – mandaat nog te bepalen.

 9. Aanduiding afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering van IVAGO.

  Vertegenwoordiger wordt aangeduid - mandaat nog te bepalen.

 10. Resultaat TAXUS-inzameling – werkingsjaar 2014.

  In navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 23 oktober 2013 aangaande bestemming van de opbrengst van de TAXUS-inzameling wordt de opbrengst geschonken aan een organisatie of instelling die zich inzet voor kankerbestrijding. Conform de beslissing wordt de aanduiding van deze organisatie gedelegeerd aan het bestuur van de stad Lokeren.

 11. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

 12. Overgang naar elektronische maaltijdcheques.

  Er wordt beslist om over te gaan tot het gebruik van elektronische maaltijdcheques met ingang van 1 december 2014.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167