afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18 december 2013

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE, L. VEREECKE en P. VAN DE WEGHE,
leden de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN,
G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN,
M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VERBERCKMOES en A. STEVENS, leden S. HARROUCH,
raadgevende stem de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: de heer:       M. VAN HOECKE, lid
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.
 2. Inzamel en ruilsysteem voor silobanden nu ook voor actieve landbouwers.
  Vanaf 1 november kunnen actieve landbouwers hun oude silobanden laten ophalen en een deel van de kosten recupereren. Sinds januari 2013 konden landbouwers die hun activiteiten stopzetten of afbouwen al beroep doen op dit inzamel- of ruilsysteem, maar dit wordt nu dus uitgebreid. Voor de inzameling wordt beroep gedaan op een netwerk van gespecialiseerde bedrijven. Gemeenten en afvalintercommunales spelen geen rol bij deze logistiek. De leden nemen kennis van het nieuwe inzamel- en ruilsysteem voor silobanden voor actieve landbouwers. 

 3. Opvolging enquête grensoverschrijdend gedrag en omgaan met agressie. In het kader van de wettelijke verplichtingen inzake welzijn op het werk werd eind 2012 een risicoanalyse uitgevoerd door SECUREX. Dit gebeurde op basis van een anonieme enquête waarvan de resultaten werden gebundeld in een uitgebreid verslag waarvan afschrift werd overgemaakt aan de Raad van Bestuur en besproken werd ter zitting d.d. 19 februari 2013. Globaal genomen was het besluit dat er een positief psychosociaal klimaat heerst binnen IDM. Er waren wel twee belangrijke aandachtspunten namelijk dat er wel degelijk grensoverschrijdend gedrag binnen de populatie van de ophaaldienst voorkomt en dat zowel de bedienden als de arbeiders geconfronteerd worden met verbale (en soms fysieke) agressie door derden. Prioritair optreden was gewenst bij de chauffeurs ophaaldienst en de mensen die tewerk gesteld worden op de recyclageparken. Bij beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 19 februari 2013 werd een actieplan opgemaakt dat verwerkt werd in het jaaractieplan dat goedgekeurd werd door de syndicale vertegenwoordiging. Overwegende dat uit de gevoerde risicoanalyse blijkt dat er blijvende nood is aan vorming en sensibilisatie van het personeel inzake bestrijding van grensoverschrijdende gedrag en omgang met agressie op het werk wordt beslist deze sessies en opleiding te voorzien.

 4. Opmaak nieuwe overeenkomst met kringloopcentrum.De modaliteiten inzake een nieuwe overeenkomst met het kringloopcentrum DE CIRKEL, actief in de gemeenten Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate worden vastgelegd.

 5. Stand van zaken belastingen DIFTAR – forfaitaire milieubelastingen – retributie PMD zakken. Ter zitting wordt stand van zaken gegeven.

 6. Inzameling van landbouwfolies 2014. In het geval dat een gemeente-vennoot een dienstverlening aan de bedrijven wil aanbieden door de aanvaarding van afvalstoffen dient tenminste een kostendekkende vergoeding aangerekend te worden aan het bedrijf dat deze bedrijfsafvalstoffen aanbrengt. In het geval van de inzameling van landbouwfolies op vraag van de gemeenten-vennoten die door de diensten van IDM worden georganiseerd zal IDM de totale kost doorrekenen aan de desbetreffende gemeente die deze kosten dient te verhalen op de aanbrenger De modaliteiten voor de mogelijke inzameling van landbouwfolies worden vastgelegd.

 7. Taxusinzameling 2014-2015-2016. De modaliteiten voor de inzameling van TAXUS worden voor een periode van drie jaar vastgelegd.
 8. Aanstelling onderhoudsfirma Zelebaan 42 – 9160 Lokeren De opdracht voor het onderhoud van de infrastructuur gelegen Zelebaan wordt gegund aan een externe partij.

 9. Infrastructuurwerken Moortelstraat. Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 28 augustus 2013, waarbij de opdracht tot ontwerp infrastructuurwerken site Moortelstraat werd gegund aan het studiebureau MEBUMAR, werden de werken met betrekking tot het voorontwerp aangevat. Het voorontwerp met kostencalculatie wordt goedgekeurd. 

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167