afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 19 NOVEMBER 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter                            
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, J.P. RAMAN, P. POPPE, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT, L. VERSTRAETEN, M. VAN HOECKE, G. DE LANDTSHEER, en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw: L. VEREECKE, lid
de heren: M. FRUYTIER en M. VERBERCKMOES, leden
******************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.


 2. Bepaling mandaat Buitengewone Algemene Vergadering VERKO Mandaat wordt vastgelegd voor de vertegenwoordiger van IDM.


 3. Aanduiding en bepaling mandaat afgevaardigde Bijzondere Algemene Vergadering VERKO Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.


 4. Bepaling mandaat Buitengewone Algemene vergadering van IVAGO Mandaat wordt vastgelegd voor de vertegenwoordiger van IDM.


 5. Aanduiding en bepaling mandaat Bijzondere Algemene vergadering van IVAGO Aanduiding vertegenwoordiger en vastlegging mandaat.


 6. Lastenboek voor aankoop huisvuilwagens. Het lastenboek voor de aankoop van drie huisvuilwagens wordt goedgekeurd.


 7. Aanpassing huishoudelijk reglement recyclagepark Moerbeke.
  Het huishoudelijk reglement voor de exploitatie van het recyclagepark van Moerbeke wordt vastgelegd.


 8. Fiscaal statuut intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Afschrift van de ontwerptekst van de VVSG omtrent de programmawet inzake invoering van een vennootschapsbelasting voor intercommunales wordt toegelicht.


 9. Organigram IDM Het ontwerp van organigram wordt goedgekeurd.


 10. Toelichting cijfers recyclagepark Zelzate. De inzamelcijfers en vaststellingen op het recyclagepark van Zelzate naar aanleiding van de invoering van weegbruggen en het betalend aanvaarden van de aangevoerde hoeveelheden met ingang van 6 mei 2014 worden toegelicht.


 11. Gunning verwerving papier en karton – contract 2015 In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 25 juni 2014 wordt het evaluatieverslag en voorstel tot gunning omtrent verwerving van papier en karton toegelicht en de opdracht wordt gegund.


 12. Textielinzameling. Dossier textielinzameling werd besproken. Verdere behandeling werd verdaagd tot volgende vergadering.


 13. Verplichtingen VLAREMA – invoering kwaliteitsborgingssysteem. Afschrift van het schrijven betreffende de verplichting tot invoering van een kwaliteitsborgingssysteem dat IDM als ROS-beheerder moet invoeren werd besproken en de nodige acties werden vastgelegd.


 14. Personeel De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen werden genomen. Het verslag van het Hoog Overlegcomité van 24/10/2014 werd besproken.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167