afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 2 MAART 2016

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, L. VEREECKE, en V. DE LOOSE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN? G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE, T. WALBRECHT, S. VAN DER VENNET? L. VERSTRAETEN en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
mevrouw: A. MAES, communicatieverantwoordelijke
Verontschuldigd: mevrouw: I. BAEYENS, lid
de heer: M. VERBERCKMOES, lid
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Procedures sluikstorten.

  De leden nemen kennis van de gevolgde procedures en de gedetailleerde opvolging van de sluikstortmeldingen.

 3. Gunning opdracht revisor voor een periode van drie jaar.

  De opdracht van commissaris-revisor wordt gegund aan KPMG en partners – de heer Wim Heyndrickx – Bourgetlaan 40 – 1130 Brussel, en dit onder opschortende voorwaarde van benoeming door de algemene vergadering van IDM op 27 mei 2016.

 4. Ontwerp uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

  De opmerkingen hernomen in ontwerp van tekst, in het kader van het openbaar onderzoek op het ontwerp van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, worden goedgekeurd.

  De directie krijgt de opdracht deze over te maken aan OVAM.


 5. Inzamelcijfers 2015 – inzameling huis- aan huis – totaal terminaal te verwijderen huishoudelijk afval.

  Toelichting wordt gegeven omtrent de inzamelresultaten 2015 en deze worden goedgekeurd om deel uit te maken van het jaarverslag 2015.

 6. Ondergrondse glascontainers.

  De modaliteiten voor aankoop van zes ondergrondse glascontainers worden vastgelegd.

 7. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167