afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 23 APRIL 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 23 APRIL 2014
**************************
Waren aanwezig:
de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE M. VERBERCKMOES en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: mevrouw: V. DE LOOSE en L. VEREECKE, leden
de heer: P. POPPE en M. FRUYTIER, leden
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Tuchtprocedure. Beslissing houdende behandelde tuchtprocedure.

 3. Lastenboek lening.Lastenboek voor lening wordt goedgekeurd. Het betreft een open aanbesteding.

 4. Vennootschapsparticipatie VERKO – toekomst GFT-verwerking. De bestaande vennootschapsparticipatie met VERKO wordt besproken en het beleidsplan 2014-2018, meer specifiek de intenties van VERKO met betrekking tot de composteringsinstallatie, wordt toegelicht.

 5. Aanduiding afgevaardigde Bijzonder Algemene Vergadering VERKO.Vertegenwoordiger wordt aangeduid en mandaat wordt vastgelegd.

 6. Aanduiding afgevaardigde Gewone Algemene Vergadering VERKO. Vertegenwoordiger wordt aangeduid en mandaat wordt vastgelegd.

 7. Aanduiding afgevaardigde Gewone Algemene Vergadering IVAGO. Vertegenwoordiger wordt aangeduid en mandaat wordt vastgelegd.

 8. Afrekening verbrandingsprijs IVAGO. De verschillende berekeningen worden voorgesteld aan de raad van bestuur die de afrekening met IVAGO wordt goedgekeurd.

 9. Proefproject ondergrondse containers. Toelichting wordt gegeven omtrent een ondergronds systeem uitgerust met een weeg- en registratiesysteem dat elke aanbreng van afval op individuele basis kan registreren. Er wordt beslist de installatie en testen van deze ondergrondse container i.s.m. de huisvestingsmaatschappij CVBA Tuinwijk te laten doorgaan.

 10. Problematiek nooit aangeboden GFT-containers. De problematiek van nooit aangeboden GFT-containers wordt besproken en de nodige beslissingen worden genomen.

 11. Overeenkomst overslag van ingezamelde PMD tussen Van Gansewinkel en IDM. De overeenkomst voor de overslag van PMD op de site van IDM met Van Gansewinkel wordt goedgekeurd.

 12. Wetgeving in verband met de gemeentelijke zorgplicht – illegale ophaling van schroot – textiel, papier en karton, frietvetten enz. De verschillende wetgeving werd onderzocht en er werd bekeken hoe kan worden opgetreden door de gemeente/IDM bij illegale ophalingen van afval.

 13. Demografische evolutie IDM-gebied – vaststellingen en gevolgen. De demografische evolutie 2013-2018 wordt toegelicht ter zitting.

 14. Personeel De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167