afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 23 OKTOBER 2013

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE,
L. VEREECKE en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, M. VAN HOECKE, P. POPPE, J.P. RAMAN,
G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,
M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VERBERCKMOES
en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris

Verontschuldigd: de heer: L. VERSTRAETEN, lid

*********************

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Vergoeding “huisfotograaf”.

Een vergoeding conform de wetgeving op vrijwilligerswerk werd toegekend aan de vrijwilliger die occasioneel foto’s maakt voor IDM.

3. Verwerking van ISOMO.

De Raad van Bestuur heeft beslist om de overeenkomst met de firma VERPOLA voor de verwerking en ophaling van ISOMO volgens de nieuwe voorwaarden goed te keuren met ingang  van 1 januari 2014.

4. Aanstelling van veiligheidscoördinator en opmaak EPB-studie werken Moortelstraat.

Er werd beslist de opdracht voor uitvoering van veiligheid coördinatie en EPB-verslaggeving omtrent de werken in de Moortelstraat 16 – 9160 Lokeren – te gunnen aan de firma Energy Projects – Industrieterrein E17 – Spieveldstraat 1 – 9160 Lokeren.

5. Kennisgeving overname KRB door GRL- contractuele gevolgen voor IDM.

De leden nemen kennis van de overname van KRB door GRL. Deze firma stond in voor de lediging van de glasbollen in opdracht van IDM en de verhuur ervan en het reinigen van deze glasbollen vier keer per jaar.

6. Resultaat TAXUS-inzameling – werkingsjaar 2013.

Afschrift van het schrijven van de firma VAN HULLE betreffende de campagne “VERGROOT DE HOOP” werd besproken. In totaal werd voor dit jaar139 m³ taxussnoeisel ingezameld wat overeen stemt met een opbrengst van 6.950 EUR. Er wordt beslist de aanduiding van een organisatie of instelling die zich inzet voor kankerbestrijding te delegeren aan een gemeente-vennoot.

7. Rapportering laatste overleg burgemeesters d.d. 11 oktober 2013.

De voorzitter geeft ter zitting toelichting aangaande de behandelde punten die besproken werden op het laatste overleg met de burgemeesters van de gemeenten-vennoten. Adviezen werden geformuleerd.

8. Advies met betrekking tot de retributie op de PMD-zakken.

Na voorlegging van de berekeningen en toelichting door de voorzitter wordt beslist door de Raad van Bestuur om aan de gemeenten-vennoten te adviseren de retributie op de PMD-zakken gelijk te schakelen op een bedrag van 0,25 EUR per PMD-zak en dit vanaf 01 januari 2014.

9. Toelichting campagnes zwerfvuil/sluikstorten – samenwerking met politiediensten.

Toelichting wordt gegeven van de lopende campagnes en het bijhorende communicatiemateriaal dat in dit kader werd ontwikkeld. De leden nemen hiervan kennis.

10. Advies met betrekking tot de geldende DIFTAR-belastingen.

Na voorlegging van de berekeningen en toelichting door de voorzitter wordt beslist door de Raad van Bestuur volgend advies aangaande gelijkschakeling van de diftar-belastingen geformuleerd om voorgelegd te worden aan de gemeenten.

In datzelfde kader formuleert de Raad van Bestuur het advies aan de gemeenten-vennoten voor een gelijkschakeling van de forfaitaire huisvuilbelasting op een bedrag van 55 EUR en dit met ingang van 01/01/2014.


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167