afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


**************************

Waren aanwezig: de heer:P. PENNEMAN, voorzitter, de heer:J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter, mevrouw: K. BAECK, V. DE LOOSE en P. VAN DE WEGHE, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, J.P. RAMAN, P POPPE, M. FRUYTIER, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, M. VAN HOECKE, G. DE LANDTSHEER, M. VERBERCKMOES en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd:   mevrouw: N. VAN DER SYPT, I BAEYENS en L. VEREECKE, leden
******************************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Verwerving van papier en karton: toetreding tot aanbesteding via Fost Plus.
  Er wordt beslist de bestaande overeenkomst met VLAR-papier voor een periode van twee maanden te verlengen tot 31 december 2014 en een gecombineerde aanbesteding voor verwerving van papier en karton te laten organiseren onder leiding van FOST PLUS.

 3. Lastenboek voor afhaling en verwerking van diverse afvalfracties afkomstig van recyclageparken. 
  Het lastenboek voor verscheidene contracten voor het ter beschikking stellen van containers, ophaling en verwerking van verscheidene afvalstromen afkomstig van de recyclageparken wordt goedgekeurd. Het betreft een open offertevraag.

 4. Verlenging contract KGA: Er wordt beslist de verlenging van het contract voor de ophaling en verwerking van KGA goed te keuren en er wordt beslist om voor de ophaling en verwerking van frituuroliën en –vetten een nieuwe open offertevraag op te starten.

 5. Verbouwingswerken Moortelstraat
  Toelichting wordt gegeven omtrent de stand van zaken aangaande de ingediende stedenbouwkundige aanvraag.
  De leden nemen hiervan kennis en er wordt beslist de voorgestelde procedure voor de indiening van een nieuw stedenbouwkundige aanvraag en de wijziging van de milieuvergunning goed te keuren en het lastenboek voor de werken Moortelstaat wordt goedgekeurd.

 6. Goedkeuring risico-analyses diverse functies
  Toelichting wordt gegeven omtrent de risico-analyses van diverse functies. De ontwerpen van risico-analyses worden goedgekeurd om voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van het Hoog Overlegcomité.

 7. Subsidiedossier aankoop composteerbakken
  Het dossier voor de aankoop van composteerbakken wordt goedgekeurd ter voorlegging aan OVAM voor subsidieaanvraag.

 8. Diefstal papier en karton
  Toelichting wordt gegeven omtrent de bestrijding van de illegale inzamelingen van afvalstoffen en er wordt beslist om een schadevergoeding aan te vragen bij het bevoegde parket bij elke vastgestelde overtreding.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167