afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 25 MAART 2015

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).

**************************
Waren aanwezig: de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, L. VEREECKE en V. DE LOOSE en I. BAEYENS, leden
de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, M. VERBERCKMOES, G. ROOSENBOOM, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, T. WALBRECHT, M. VAN HOECKE en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw: P. VAN DE WEGHE, lid
de heren: L. VERSTRAETEN, lid
*********************

 1. Goedkeuring vorig verslag.

 2. Gunningsdossier werken Moortelstraat.

  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité d.d. 17 december 2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes en het evaluatieverslag opgemaakt door de ontwerper en studiebureau EVOLTA omtrent de uitvoering van de werken ‘Nieuwbouw sociale lokalen en buitenaanleg’ toegelicht.
  De opdracht wordt gegund aan de firma NV DETRAC te Vichte.

 3. Gunning aankoop huisvuilwagens.

  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 19 november 2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes en het evaluatieverslag omtrent de aankoop van 3 vuiniswagens, namelijk perceel 1 -2 vuilnisophaalwagens voor DIFTAR-indentificatie en weging en perceel 2 - 1 kleinere wendbare vuilnisophaalwagen, toegelicht.
  De opdracht voor perceel 1 wordt gegund aan de firmaTerberg Matec Belgium te Genk en voor perceel 2 aan de firma Mol Cy NV te Staden.

 4. Gunning textielinzameling.

  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2015 wordt het verslag van nazicht met voorstel van gunning voor het inzamelen van textiel via straatcontainers in IDM werkingsgebied, goedgekeurd.
  De opdracht wordt gegund aan de firma TV VICT BVBA – VICTRANS BVBA te Zulte.

 5. Gunning van de opdracht ‘het leveren van 1000 compostbakken, 750 aanbouwmodules en 200 daken in kunststof’.

  In navolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur d.d. 25 juni2014 wordt het verslag van nazicht van de offertes voor het leveren van 1000 compostbakken, 750 aanbouwmodules en 200 daken in kunststof, toegelicht.
  De opdracht wordt gegund aan de firma EKOL NV te Houthalen onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het subsidiedossier door OVAM.

 6. Stand van zaken vennootschapsbelasting.

  Er wordt beslist om via INTERAFVAL een procedure op te starten via het grondwettelijk hof aangaande de inhoud van de programmawet die de intercommunales onderwerpt aan de vennootschapsbelasting.  Terzelfdertijd wordt beslist om een ruling aan te vragen om IDM verder te onderwerpen aan de rechtspersonenbelasting in de plaats van een vennootschapsbelasting.

 7. Samenwerking met IVM voor verwerking gemengd tuinafval.

  De verwerking van het gemengd tuinafval wordt toegewezen aan IVM met ingang van 01 januari 2016 in het kader van de vennootschapsparticipatie.

 8. Inzamelresultaten 2014.

  Toelichting wordt gegeven omtrent de inzamelresultaten 2014 en deze worden goedgekeurd om deel uit te maken van het jaarverslag 2014.

 9. Jaarrekening 2014.

  De jaarrekening 2014 en de documenten terzake worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur
  ter voorlegging aan de Algemene Vergadering op 29 mei 2015.

 10. Personeel

  De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167