afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 26 FEBRUARI 2014

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


*********************
Waren aanwezig/ de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, L. VEREECKE en P. VAN DE WEGHE,
leden de heren: A. CLAES, C. RIZZO, P. POPPE, J.P. RAMAN, G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT,L. VERSTRAETEN, M. FRUYTIER, G. DE LANDTSHEER, M. VAN HOECKE en A. STEVENS, leden S. HARROUCH,
raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
de heer: D. VERBRUGGE, adjunct directeur
Verontschuldigd: mevrouw:  V. DE LOOSE, lid
de heer: M. VERBERCKMOES, lid
*********************

  1. Goedkeuring vorig verslag.

  2. Overeenkomst VALORLUB. In navolging van de milieubeleidsovereenkomst (MBO) die loopt tot 2018 voor afgewerkte olie, wordt beslist de overeenkomst goed te keuren en de voorzitter en de ondervoorzitter krijgen het mandaat de overeenkomst te ondertekenen.

  3. Nieuwe erkenning FOST PLUS. De leden nemen kennis van de inhoud van de nieuwe erkenningsvoorwaarden van FOST PLUS.

  4. Vastleggen modaliteiten financiering werken Moortelstraat. De modaliteiten voor de financiering van de infrastructuurwerken in de site gelegen Moortelstraat worden vastgelegd. 

  5. Overleg met VERKO – IVM en IVAGO. De voorzitter geeft toelichting aangaande de bestaande overeenkomsten en/of vennootschapsparticipaties met de verschillende partners en de mandaten voor de voorzitter worden vastgelegd.

  6. Toelichting statistieken 2013. Toelichting wordt gegeven omtrent de statistieken 2013.

  7. Inzamelresultaten 2013. Toelichting wordt gegeven omtrent de inzamelresultaten 2013 en deze worden goedgekeurd om deel uit te maken van het jaarverslag 2013.

  8. Personeel De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.

Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167