afdrukken

ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 AUGUSTUS 2013

In het kader van de wijzigingen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking heeft een opdrachthoudende vereniging, zoals IDM er een is, de verplichting om op de website van de vereniging een lijst te publiceren van de genomen besluiten met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 75 bis, 2° lid, decreet intergemeentelijke samenwerking).


***************************************************************************************
Waren aanwezig: 
de heer: P. PENNEMAN, voorzitter
de heer: J. VAN DOORSLAER, ondervoorzitter
mevrouw: N. VAN DER SYPT, K. BAECK, I. BAEYENS, V. DE LOOSE,
P. VAN DE WEGHE en L. VEREECKE, leden
de heren: A. CLAES, R. C. RIZZO, M. VAN HOECKE, P. POPPE,   L. VERSTRAETEN,
M. VERBERCKMOES,  G. ROOSENBOOM, T. WALBRECHT, M. FRUYTIER,
G. DE LANDTSHEER en A. STEVENS, leden
S. HARROUCH, raadgevende stem
de heer: D. STRUBBE, secretaris
Verontschuldigd: de heer: J.P. RAMAN, lid
***************************************************************************************

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Begroting 2014 en communicatieplan 2014.

Volgende documenten worden aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2013 ter goedkeuring.
 de toelichting
 de exploitatierekening 2014 met verdeling per vennoot
 de detailrekening van de verschillende uitgaven
 de detailrekening van de opbrengsten
 het investeringsplan
 begroting milieudienst (gemeente Moerbeke en Wachtebeke)
 communicatieplan 2014


3. Beleidsplan 2014.

Het ontwerp van beleidsplan 2014 wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2013 ter goedkeuring.

4. Vergoeding verpakkingsafval in het kader van artikel 8 van de erkenning FOST PLUS voor het werkingsjaar 2012.

De leden nemen kennis van de toegekende vergoeding voor het ingezamelde verpakkingsafval in het kader van artikel 8 van de erkenning FOST PLUS voor het werkingsjaar 2012.
Het betreft de vergoeding van verpakkingsstromen die aangegeven werden door IDM voor een totaal van 226,674 ton.

5. Eindafrekening dossier ’2012 Recipiënten voor openbare reinheid‘

In het kader van de afsluiting van het subsidiedossier, dat ingediend werd bij OVAM, voor de aankoop van 1000 openbare vuilnisbakjes en 100 peukenpalen wordt het termijnoverzicht en de eindafrekening goedgekeurd.

6. Gunning opdracht “Aanstellen ontwerper infrastructuurwerken site Moortelstraat”.

De opdracht tot het uitvoeren van het ontwerp zoals voorgeschreven in het overeenstemmende lastenboek wordt gegund aan de firma MEBUMAR NV – Damstraat 220 – 9180 Moerbeke.

7. Ontwerp statutenwijziging.

Het ontwerp van statutenwijziging zoals opgenomen in de bijlage die bij de dagorde werd overgemaakt wordt aanvaard om voorgelegd te worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2013;

8. Aankoop weegbruggen recyclagepark Zelzate.

Het dossier voor de aanpassing van het recyclagepark van Zelzate wordt aanvaard.
Op vraag van het gemeentebestuur van Zelzate wordt een dossier opgestart voor de aankoop en plaatsing van twee verdiepte weegbruggen en over te gaan tot aanpassing van de bestaande hard- en software.

9. Personeel

De verschillende personeelsaangelegenheden worden behandeld ter zitting en de nodige beslissingen worden genomen.
Het ontwerp van aanpassing van de bijlage 10 van het arbeidsreglement, namelijk de nominatieve lijst van de leden van het Hoog Overlegcomité, wordt goedgekeurd.


Indien U een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167